Treść poniższej Deklaracji Współpracy została wspólnie wypracowana i poddana konsultacjom wśród uczestników projektu „Podaj Dalej – Podlaska Sieć Samopomocowa”. Jeśli Ty i Twoja organizacja, nieformalna grupa pomocowa lub szkolne koło wolontariatu działacie na terenie Subregionu Bielskiego (powiaty: siemiatycki, bielski lub hajnowski) i zgadzacie się z naszymi celami, zasadami i wartościami, zapraszamy, dołącz! W tym celu prosimy o kontakt: tel. 600 881 572 lub email: stowarzyszenie@centrumnawschodzie.pl

DEKLARACJA WSPÓŁPRACY w ramach Podlaskiej Sieci Samopomocowej „Podaj Dalej” /wrzesień 2023/

„My i nasze organizacje społeczne, grupy nieformalne, szkolne koła i kluby wolontariatu realizujemy działania pomocowe kierowane do osób, grup i środowisk, które z  obojętnie jakich powodów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Pomagamy także zwierzętom i chronimy środowisko naturalne. W niesieniu pomocy doceniamy wagę współpracy i dlatego angażujemy się w działania realizowane razem z innymi podmiotami i grupami w ramach Podlaskiej Sieci Samopomocowej „Podaj Dalej” (PSS Podaj Dalej). Kierujemy się przy tym następującymi zasadami i wartościami: partnerstwo, otwartość, zaufanie, szczerość, uczciwość, patriotyzm, wzajemny szacunek i solidarność społeczna.

Jesteśmy świadomi, że PSS Podaj Dalej jest strukturą nieformalną, a przynależność do niej  ma charakter dobrowolny i nie wiąże się z żadnymi rzeczowymi czy finansowymi zobowiązaniami. Jednakże na miarę naszych możliwości deklarujemy zaangażowanie (zwłaszcza osobowe i rzeczowe), aby dzięki współpracy udało się rozwiązać, bądź przynajmniej złagodzić, jak najwięcej trudnych sytuacji, problemów i kryzysów społecznych. Dołożymy wszelkich starań, aby współpraca w PSS Podaj Dalej dobrze się rozwijała a połączenie sił i energii jej członków przynosiło zwielokrotnione efekty pomocowe.”

PSS Podaj Dalej została utworzona w ramach projektu „Podaj Dalej – Podlaska Sieć Samopomocowa”, który otrzymał dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.