Skontaktuj się z nami:

Kim jesteśmy:

 

Fundacja na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci oraz integracji społecznej FUTURUM skupia się na działaniach skierowanych do społeczności wiejskiej zamieszkującej gminę Orla. Z działaniami wychodzi również do młodych ludzi z powiatu bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego. Skupia się na edukacji dzieci wiejskich oraz integracji wielokulturowej społeczności lokalnej. Realizuje inicjatywy o następującej tematyce: organizacja wypoczynki i czasu wolnego dzieci i młodzieży; historia, sztuka i architektura, podtrzymywanie tradycji wielokulturowego Podlasia poprzez warsztaty: ikonograficzne, krawieckie, rękodzielnicze; sztuka współczesna inspirowana ludowością; wolontariat, wymiany polsko- ukraińskie, partycypacja społeczna młodzieży.

Teren działania:

gmina Orla, powiaty bielski, powiat hajnowski, powiat siemiatycki

 

 

Komu pomagamy:

seniorom, osobom chorym i z niepełnosprawnościami, dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, kobietom, mężczyznom, placówkom opiekuńczym, organizacjom pozarządowym, mniejszościom religijnym, mniejszościom narodowym i etnicznym, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.